Dolny Śląsk pod znakiem Pożyczki Rozwojowej

Możliwość komentowania Dolny Śląsk pod znakiem Pożyczki Rozwojowej została wyłączona Aktualności, Biznes, Inwestycje, Samorząd

Ponad 35 mln złotych Fundusz Regionu Wałbrzyskiego rozdysponuje na terenie województwa dolnośląskiego w ramach unijnej Pożyczki Rozwojowej. Program wspiera wprowadzenie nowych produktów i procesów oraz usług, rozbudowę przedsiębiorstwa, inwestycje w sprzęt produkcyjny, czy nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu jej oferty.

Rozmowa z Robertem Jagłą, Prezesem Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego

Robert Jagła_Prezes Zarządu FRW fot. mat. prasowe

– Czym jest Pożyczka Rozwojowa dla dolnośląskich przedsiębiorców?

– Unijnym i niskooprocentowanym wsparciem. Pożyczki udzielane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Projekt opiewa na kwotę ponad 35 mln zł, z czego aż 30 mln zł stanowi wkład z Unii Europejskiej, a 5 mln zł wkład własny FRW. Finansowanie udzielane jest na warunkach korzystniejszych niż rynkowe – pomoc de minimis lub gdy nie jest to możliwe na warunkach rynkowych. Program skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP), również w fazie start-up, realizujących przedsięwzięcia na terenie województwa dolnośląskiego. Przedsięwzięcia zwiększające zastosowanie innowacji, przedsięwzięcia rozwojowe oraz inwestycje przedsiębiorstw, przyczyniające się do zwiększenia ich konkurencyjności. Mamy również możliwość skorzystania z prawa opcji, czyli kolejnego dofinansowania dolnośląskich przedsiębiorców w wysokości 30 milionów złotych.

– Jak wygląda oferta?

– Przedsiębiorcy mają możliwość wsparcia nawet do 1 mln zł na stałym oprocentowaniu wynoszącym od 1,84% w skali roku. Maksymalny okres spłaty wynosi 7 lat, a karencja w spłacie do 6 miesięcy. Celem finasowania będą przedsięwzięcia rozwojowe i inwestycyjne oraz innowacje w MŚP. W ramach finansowanej inwestycji możliwy jest zakup gruntów niezabudowanych i zabudowanych do wysokości 10% środków wypłaconych. Możliwe jest także finansowanie kapitału obrotowego do wysokości 50% w przypadku pożyczki do 500.000,00 zł oraz 25% powyżej 500.000,00 zł. Jeden przedsiębiorca może ubiegać się o więcej niż jedną pożyczkę, a wydatki finansowane są w kwotach brutto. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego oczywiście nie pobiera żadnych opłat i prowizji za udzielenie pożyczki.

– Jakie może być przeznaczenie pożyczki?
W ramach instrumentu finansowane będą inwestycje związane z wprowadzeniem przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców innowacyjnych produktów, procesów oraz usług. Rozwój i rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, inwestycje w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy. Nowością jest możliwość łączenia z finansowaniem z innego instrumentu finansowego lub z dotacji w ramach tego samego wydatku ponoszonego przez przedsiębiorcę, pod warunkiem, że suma wszystkich połączonych form wsparcia nie przekracza całkowitej kwoty tego wydatku oraz spełnione są wszystkie zasady unijne dotyczące pomocy państwa.

– Do kiedy można składać wnioski?
– FRW przyjmuje wnioski do czasu wyczerpania środków. Wskaźnik ich wykorzystania można monitorować na stronie internetowej www.frw.pl. Zaznaczam, że każdy wniosek pożyczkowy traktujemy bardzo indywidualnie, dlatego zachęcam do kontaktu z naszymi pracownikami, którzy pomogą w wypełnieniu odpowiednich dokumentów. Termin realizacji programu mija w lipcu 2021 roku. Zapraszamy do kontaktu.

Pożyczka Rozwojowa – Informacje o programie

Fundusz Pożyczkowy RPO finansowany jest z wkładu finansowego ze środków Funduszu Funduszy utworzonego w ramach Osi Priorytetowej 1. „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP” – wsparcie pozadotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz własnego wkładu finansowego FRW. Uruchomiony przez Bank Gospodarstwa Krajowego projekt niskooprocentowanych pożyczek: „Pożyczka Rozwojowa” ma wzmocnić konkurencyjność firm na lokalnym rynku oraz zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty. Projekt opiewa na kwotę ponad 35 mln zł, z czego 30 mln zł stanowi wkład z Unii Europejskiej. Termin realizacji Projektu od stycznia 2020 r. do lipca 2021 r.

O Pożyczce Rozwojowej
Pożyczki udzielane są na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (pomoc de minimis) lub gdy nie jest to możliwe na warunkach rynkowych. Program skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP), również w fazie start-up, tj. rozpoczynających własną działalność gospodarczą, realizujących przedsięwzięcia na terenie województwa dolnośląskiego, zwiększające zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach, przedsięwzięcia rozwojowe oraz inwestycje przedsiębiorstw, przyczyniające się do zwiększenia ich konkurencyjności.
Udział Jednostkowej Pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia może stanowić do 100% jego wartości.

Co oferujemy naszym klientom?
* pożyczki rozwojowe do 100.000,00 zł dla mikro i małych przedsiębiorstw,
* pożyczki rozwojowe od 100.000,01 zł do 1.000.000 zł dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
* stałe oprocentowanie pożyczki w całym okresie spłaty wynoszące od 1,84% dla mikroprzedsiębiorstw i od 2,84% dla pozostałych podmiotów,
* brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki,
* okres spłaty pożyczki do 7 lat,
* okres karencji w spłacie rat kapitałowych – do 6 miesięcy,
* nieodpłatna pomoc w wypełnianiu wniosku pożyczkowego,
* minimum formalności,
* krótki czas rozpatrzenia wniosku,
Karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki.
Finansowanie wydatków w kwotach brutto.
Jakie może być przeznaczenie pożyczki?

W ramach instrumentu finansowane będą przedsięwzięcia zwiększające zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach (MŚP) oraz przedsięwzięcia rozwojowe i inwestycje przedsiębiorstw (MŚP), przyczyniające się do zwiększenia ich konkurencyjności. W szczególności inwestycje związane z:
* wprowadzeniem przez MŚP innowacyjnych produktów i procesów oraz usług,
* rozwojem/ rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,
* inwestycjami w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy.

Finansowanie można łączyć z finansowaniem z innego instrumentu finansowego lub z dotacji w ramach tego samego wydatku ponoszonego przez Przedsiębiorcę, pod warunkiem, że suma wszystkich połączonych form wsparcia nie przekracza całkowitej kwoty tego wydatku oraz spełnione są wszystkie mające zastosowanie zasady unijne dotyczące pomocy państwa.
Pożyczka dedykowana jest przede wszystkim dla przedsiębiorstw, wprowadzających nowe produkty dla rynku. Produktów oferujących funkcjonalność niedostępną dotychczas na rynku lub produktów wykorzystujących technologię zasadniczo różną od technologii wykorzystywanych w istniejących produktach, przy czym przez rynek należy rozumieć rynek regionalny, tj. województwo dolnośląskie. Produkty mogą być materialne i niematerialne (włączając usługi).

Ograniczenia w finansowaniu
* finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10 % środków wypłaconych na rzecz Przedsiębiorcy w ramach pożyczki,
* finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe wyłącznie do wysokości 50% Pożyczki Rozwojowej do 500.000,00 zł oraz 25% Pożyczki Rozwojowej powyżej 500.000,00 zł. Przeznaczenie kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie,
* przedsiębiorca może otrzymać w ramach przyznanego limitu Pożyczki Rozwojowej więcej niż jedną pożyczkę, przy czym łączna wartość pożyczek udzielonych jednemu Przedsiębiorcy nie może być wyższa niż 1 000 000,00 zł i musi być przeznaczona na inny cel,

O pożyczkę mogą ubiegać się podmioty, które:
* posiadają zdolność spłaty pożyczki w umownym terminie spłaty,
* prowadzą rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami,
* w roku poprzedzającym złożenie wniosku nie wykazały znaczącej straty bilansowej (w przypadku kontynuowania działalności gospodarczej),
* terminowo regulują płatności podatkowe wobec Skarbu Państwa oraz zobowiązania wobec ZUS,
* mają odpowiednie warunki oraz możliwości techniczno-organizacyjne do zarządzania proponowanym przedsięwzięciem,
* zostali pozytywnie zweryfikowani w bazach informacji gospodarczych.

Zabezpieczenie spłaty
Na zabezpieczenie spłaty udzielanych pożyczek przyjmuje się obligatoryjnie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz dodatkowo co najmniej jedną z form prawnego zabezpieczenia:

* poręczenie wekslowe osób trzecich,
* przewłaszczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
* hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
* depozyt gwarancyjny, blokada lokaty bankowej bądź rejestru w funduszu inwestycyjnym,
* przelew wierzytelności z zawartych kontraktów,
* inne zaakceptowane przez FRW.
Rodzaje zabezpieczeń można łączyć.

W przypadku poręczenia cywilnego lub wekslowego osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim, w którym ustawowa wspólność małżeńska nie została ograniczona ani wyłączona, wymagane jest poręczenie obojga małżonków.
Ostateczna forma zabezpieczenia uzależniona jest od akceptacji FRW.

 

materiały prasowe: Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone