Dużo inwestować, ale bez zaciągania kredytów

Możliwość komentowania Dużo inwestować, ale bez zaciągania kredytów została wyłączona Aktualności, Inwestycje

Powiat Wrocławski plasuje się w ścisłej czołówce polskich powiatów pod względem zarzą­dzania finansami publicznymi, kondycji finansowej, poziomu życia mieszkańców, inwestycji oraz sytuacji demograficznej. Od wielu lat obserwujemy szybki wzrost liczby ludności w po­wiecie, spadek stopy bezrobocia, wzrost liczby inwestycji.

Roman Potocki, starosta powiatu wrocławskiego fot. mat. prasowe

Jednak dynamika zmian demograficznych nakłada na samorządowców ciągle nowe zadania w takich obszarach jak edukacja, polityka społeczna, infrastruktura drogowa, czy administracja architektoniczno-budow­lana. Jak samorządowcy radzą sobie z tymi wyzwaniami?

Pierwszy taki raport o stanie powiatu
W tym roku po raz pierwszy przedstawiono „Raport o stanie Powiatu Wrocławskiego w roku 2018 r.” W myśl nowych przepisów każdy prezydent miasta, starosta, burmistrz, czy wójt musi taki dokument przedstawić. Nie ma jednak jednolitego wzorca jak ma on wyglądać. Z prezentowanych statystyk wynika, że powiat bardzo szybko się rozwija, a rok 2018 był przełomowy pod tym względem.

– Jeśli chodzi o finanse publiczne, demografię, poziom bezrobocia, inwestycje, to osiągamy re­zultaty plasujące nas w ścisłej czołówce polskich powiatów – mówi Roman Potocki, Starosta Powiatu Wrocławskiego.

– W latach 2016 -2018 dochody budżetowe Powiatu Wrocławskiego zwiększyły się aż o 32 mln złotych, do poziomu 138 mln zł w roku 2018. Dochody z tytułu PIT wzrosły, z 44 mln złotych w 2016 roku, do 60 mln zł w 2018 r. Znacząco zwiększyły się też wydatki budżetowe powiatu, z poziomu 100 mln zł w 2016 r. do 153 mln zł w 2018.

Na koniec 2018 roku dochody powiatu ukształ­towały się na poziomie 137 mln 664 tysięcy złotych. W stosunku do roku 2016 (ponad 105 mln zł) oznacza to wzrost dochodów budżetu o prawie 32 mln zł w ciągu 3 ostatnich lat. Tak widoczny postęp jest zasługą racjonal­nej, dobrze prowadzonej polityki finansowej, która w dużej mierze opiera się na skutecznym pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

W latach 2016-2018 budżet powiatu zasiliło prawie 34 mln zł z Unii Europejskiej. Pozwoliło to na realizację 18 ważnych projektów strate­gicznych, których wartość wyniosła ponad 41 mln zł.

Sztuka zarządzania finansami

Powiat Wrocławski jest też bardzo wysoko oceniany za zarządzanie finansami. Podczas V Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie wyróżniono najlepsze w gminy i powiaty pod tym względem. Powiat wrocław­ski zdobył drugie miejsce w Polsce. Należy zwrócić uwagę na wysoką jakość merytoryczną i obiektywizm tego ogólnopolskiego rankingu. Przygotowały go: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie. Eksperci wzięli pod uwagę dane ze wszystkich samorządów terytorialnych w Polsce.

– Dokładamy wszelkich starań, aby rozsądnie dysponować budżetem i wydawać mądrze środki – mówi Roman Potocki, Starosta Wrocławski. – Inwestujemy dużo, to prawda, ale odkąd jestem starostą, nigdy nie zaciągaliśmy kredytów. Na terenie powiatu mamy grunty, które sprzedaje­my (roczne wpływy to ok. 6-10 mln zł), co daje nam większą swobodę w planowaniu budżetu. Umiejętnie pozyskujemy środki unijne. Inwe­stujemy więc dużo, ale nie zaciągając kredytów, pozyskując środki zewnętrzne nie wpadamy w pułapkę nadmiernego zadłużenia. To pozwala nam na realizację wielu przedsięwzięć istotnych dla jakości życia mieszkańców.

Dobre miejsce do życia

Odzwierciedleniem sukcesów powiatu jest też jego sytuacja demograficzna. Pod tym względem, Powiat Wrocławski znajduje się na 1 miejscu w Polsce wyprzedzając Powiat Gdań­ski. Liczba mieszkańców wzrosła ze 137 tys. w 2016 r. do 146 tys. w 2018 r. Liczba zarejestro­wanych podmiotów gospodarczych sięgnęła 21 tys., a bezrobocie osiągnęło wyjątkowo niski poziom 1,9%.

– Ludzie bardzo chętnie się tu osiedlają, zakła­dają firmy, co nas cieszy, bo zwiększają się tym samym wpływy podatkowe, ale oznacza to też zwiększony wysiłek dla administracji – mówi Roman Potocki, starosta wrocławski. – W 2016 r. w powiecie wydano 35,5 tys. decyzji admini­stracyjnych, a w 2018 r. już 59 tysięcy. W sys­temie e-urzędu, w 2016 r., mieliśmy złożonych przez mieszkańców 7,5 tys. wniosków, a w 2018 r. już 23 tysiące. Pod względem liczby wydawa­nych decyzji administracyjnych, znajdujemy się na drugim miejscu w naszym regionie, po Wrocławiu.

Udany program Bezpieczna droga

Samorządowcy mając coraz większe możliwo­ści finansowe starają się coraz lepiej wypełniać nasze zadania w zakresie podnoszenia jakości życia mieszkańców.

– Dużo inwestujemy w oświatę, doposażenie szkół, pomoc społeczną, infrastrukturę drogową – mówi Roman Potocki. W kwietniu, w Kątach Wrocławskich dokonaliśmy uroczystego otwarcia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, Powiatowego Klubu Seniora oraz Mieszkania Chronionego. Budynek, w którym mieszczą się te placówki został gruntownie wyremontowany oraz pozba­wiony barier architektonicznych. Całko­wity koszt realizacji inwestycji wyniósł 2 mln 150 tys. zł. Cały czas realizujemy bardzo udany program „Bezpieczna droga”, w ramach którego, wspólnie z gminami, współfinansujemy budowę chodników przy drogach powiatowych. Rocznie będziemy wy­dawać na ten cel ok. 4 mln złotych. Mnożąc to przez 5 lat otrzymujemy kwotę 20 mln złotych, a trzeba pamiętać, że w ubiegłych latach na ten cel wydaliśmy już 16 mln złotych. W sumie, otrzymujemy kwotę prawie 40 mln złotych wydawanych tylko na budowę chodników. Pod tym względem będziemy chyba najbardziej „bezpiecznym” powiatem w Polsce.

Na uwagę zasługują cykliczne imprezy mające na celu integrację mieszkańców oraz konty­nuację promocji regionu. W 2018 roku, po raz pierwszy zorganizowano akcje medyczne pn. „Biała Niedziela w Powiecie Wrocławskim”. Mieszkańcy mogli nieodpłatnie przebadać się pod kątem choroby niedokrwiennej serca, zro­bić EKG, zbadać poziom cholesterolu i cukru, zmierzyć ciśnienie krwi, a potem skonsultować swoje wyniki z lekarzem. Mogli skorzystać także z punktów konsultacyjnych przygotowa­nych przez Partnerów akcji, w tym m.in. NZF, Rzecznika Praw Pacjenta, DCO, RCKiK i wielu innych. W tym roku ta udana akcja jest konty­nuowana. Sukcesem cieszy się także cyklicznie przeprowadzany konkurs „Kulinarny Powiat Wrocławski”, którego celem jest propago­wanie wiedzy o tradycjach kulinarnych powiatu.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone