Kolejne inicjatywy Powiatu Wrocławskiego

Możliwość komentowania Kolejne inicjatywy Powiatu Wrocławskiego została wyłączona Aktualności, Samorząd

Podczas październikowego II Forum Seniorów Powiatu Wrocławskiego samorządowcy przedstawili założenia pilotażowego programu „Powiat wrocławski promuje e-zdrowie”. W jego ramach, pilotażowa grupa seniorów skorzysta z tzw. walizki telemedycznej do pomiarów parametrów życiowych a kobiety w trzecim trymestrze ciąży będą miały zapewniony zdalny, całodobowy monitoring płodu za pomocą urządzenia KTG.

Powiat Wrocławski w ramach rozstrzygniętej 5 edycji Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych otrzymał ponad 90 mln zł na budowę i modernizację infrastruktury drogowej Fot. Powiat Wrocławski

Powiat Wrocławski w ramach rozstrzygniętej 5 edycji Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych otrzymał ponad 90 mln zł na budowę i modernizację infrastruktury drogowej Fot. Powiat Wrocławski

Do udziału w Forum zostało zaproszonych 85seniorów, reprezentujących wszystkie gminy Powiatu Wrocławskiego.

– Cieszę się, że spotykamy się w  tak licznym gronie – powiedział Roman Potocki, Starosta Powiatu Wrocławskiego – Niezmiernie nam miło, że na stałe nasi seniorzy wpisują się w politykę partycypacji […], również chciałbym dodać, iż w  przyszłym roku planujemy spotkanie naszych trzech Rad, oczywiście Rady Seniorów Powiatu Wrocławskiego, Rady Młodzieży Powiatu Wrocławskiego i  Rady Biznesu Powiatu Wrocławskiego.

Po spełnieniu wymaganych kryteriów senior będzie mógł przystąpić do programu e-zdrowie i za pomocą walizki telemedycznej będzie możliwe wykonanie pomiarów fizjologicznych organizmu. Następnie nastąpi analiza i  interpretacja zarejestrowanych zapisów parametru, podsumowanie badań wraz z  interpretacją wyników i  ewentualne skierowanie do dalszej diagnostyki.

Pilotażowy program przewiduje także wsparcie kobiet w  trzecim trymestrze ciąży, poprzez zdalny całodobowy monitoring dobrostanu płodu za pomocą urządzenia KTG. Bezpłatna analiza obejmie najważniejsze parametry tzw. dobrostanu płodu, np. tachykardię, bradykardię, akceleracje i inne. Po spełnieniu kryteriów dostępu do programu, mieszkanki Powiatu Wrocławskiego otrzymają specjalny kod i  będą mogły do konać rejestracji na stronie www.carebits.pl Po otrzymaniu kompletu zdalnego KTG uzyskają dostęp do całodobowego monitoringu. W przypadku stwierdzonych nie prawidłowych wyników badania, kobieta będzie informowana o tym przez pracownika Centrum Monitoringu Położniczego. W tym programie przewidziano nielimitowaną liczbę zapisów KTG. II Forum Seniorów Powiatu Wrocławskiego odbyło się w październiku, natomiast miesiąc wcześniej, we wrześniu, samorządowcy zorganizowali, we współpracy ze Stowarzyszeniem Młody Dolny Śląsk, II  Forum Młodzieży Powiatu Wrocławskiego. Pod czas trwania forum młodzi ludzie podjęli dyskusję z  Zarządem Powiatu, na tematy im bliskie, w szczególności dotyczące sfery edukacji, transportu i rozrywki.

– Liczę na dobrą i owocną współpracę naszej młodzieży z władzami Powiatu. Pamiętaj cie, że wasze uwagi i sugestie będą słyszane podsumował Starosta Roman Potocki.

Priorytetem w działalności Powiatu Wrocławskiego jest tworzenie większych możliwości dla lokalnego społeczeństwa. Podejmowane są różnorodne działania wpływające na satysfakcję mieszkańców. Dotyczy to rozwoju infrastruktury drogowej, komunikacji, transportu, ochrony środowiska, ale także silnego wspieranie osób z  niepełnosprawnościami, seniorów, młodzieży. Prowadzenie takiej polityki jest możliwe, gdyż Powiat Wrocławski znajduje się w  elitarnym gronie samorządów, któ re dokonały największego skoku gospodarczego w  ostatnich latach. W  tym roku Powiat Wrocławski został liderem w ogólnopolskim Rankingu Spójności. Przypomnijmy, że kilka miesięcy wcześniej Powiat Wrocławski, po raz trzeci z rzędu, wygrał coroczny Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce.

Ranking Spójności, ogłoszony przez Puls Biznesu, przygotował ośrodek analityczny SpotData. Oparto go na wielu wskaźnikach dotyczących obszarów, które Unia Europejska uważa za bardzo istotne dla polityki spójności. Za najważniejszy wskaźnik przyjęta została zmiana średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto wyrażonego stosunkiem do średniego krajowego wynagrodzenia brutto. Analizowano też takie wskaźniki jak m.in.: liczba ludności, przyrost naturalny, stopa bezrobocia, liczba lekarzy przypadających na 10 tys. mieszkańców, miejsca w żłobkach na 1000 dzieci w wieku do 3 lat, liczba spółek handlowych, liczba organizacji i stowarzyszeń, udział kobiet w organach stanowiących samorządu terytorialnego.

Budżet Powiatu Wrocławskiego sięgnął już poziomu 200 mln złotych. Dla porówna nia, przed ośmioma laty, gdy Roman Potocki obejmował stanowisko starosty, bu dżet ten był o połowę mniejszy. Jak często podkreśla starosta budżet powiatu rośnie wraz z mieszkańcami i ze stale zwiększają cą się ich liczbą, która według oficjalnych statystyk przekroczyła już 178 tysięcy.

Komentując trzykrotne zwycięstwo w Ran kingu Finansowym Samorządu Terytorialnego Roman Potocki powiedział:

– Ważnym elementem tej nagrody jest nie wątpliwie nasza wspólna praca. Tu zawsze dziękuję Radzie Powiatu Wrocławskiego, wszystkim pracownikom, a w szczególności Zarządowi, w skład którego wchodzą: Bar bara Kosterska, Andrzej Szawan, Wiesław Zając i Dariusz Jedynak wszyscy przyczynili się do tego sukcesu.

Powiat Wrocławski umiejętnie pozyskuje również środki na rozwój z  funduszy zewnętrznych. Ostatnio, w  ramach rozstrzygniętej 5 edycji Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych otrzymał ponad 90 mln zł na budowę i  modernizację infrastruktury drogowej wspierającej rozwój stref przemysłowych na swoim terenie. Inwestycje te podniosą atrakcyjność inwestycyjną Powiatu Wrocławskiego, wpłyną na dalszy rozwój stref przemysłowych, a dla mieszkańców oznaczać to będzie nowe miejsca pracy i mniejsze bezrobocie, a przede wszystkim bezpieczeństwo.

Wykorzystano materiały z www.powiatwroclawski.pl

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone