Legnica wie, jak przygotować się na zmiany klimatu

Możliwość komentowania Legnica wie, jak przygotować się na zmiany klimatu została wyłączona Aktualności, Inwestycje, Samorząd

W Legnicy opracowany został miejski plan adaptacji (MPA) miasta do zmian klimatu do roku 2030. Zostały w nim opisane zagrożenia oraz wyodrębnione sektory i obszary najbardziej podatne na te zmiany. W listopadzie 2019 r. Rada Miejska przyjęła ten plan.

Podstawą do zaproponowania działań adaptacyjnych była analiza i ocena zagrożeń klimatycznych dla miasta wraz z oceną ryzyka, w której uwzględnione zostały prognozowane zmiany klimatu – scenariusze klimatyczne do 2030 i 2050 roku. Program pozwoli określić niezbędne w tym względzie przedsięwzięcia infrastrukturalne i modernizacyjne. Budowa błękitno-zielonej infrastruktury, modernizacja systemu odprowadzania i wykorzystania wód opadowych, wsparcie dla służb kryzysowych, wprowadzanie systemów informowania mieszkańców o zagrożeniach, akcje edukacyjne – to tylko nieliczne z działań, które pomogą przystosować miasto do zmieniających się warunków klimatycznych. MPA umożliwi korzystanie z zewnętrznych dofinansowań na realizację konkretnych projektów. Uwzględnia się w nim specyficzne lokalne uwarunkowania geograficzne, społeczne i gospodarcze Legnicy i opracowuje działania chroniące mieszkańców przed skutkami zmian klimatu. Istotne znaczenie w tym procesie mają i będą mieć m.in.: intensywne nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej, program budowy małej retencji, czyli powiększania obszarów miejskich powierzchni wchłaniających wodę, kurtyny wodne w zabudowanym centrum i na osiedlach mieszkaniowych podczas upałów, budowa zbiorników retencyjnych towarzysząca inwestycjom drogowym i zbiorników na wodę, dalszy rozwój inteligentnych systemów zarządzania komunikacją miejską zapewniający płynność ruchu, która ogranicza emisję spalin. Ważna też jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, której już jesteśmy świadkami, np. w Szkole Podstawowej nr 19 czy w Zespole Szkół Integracyjnych oraz miejski program elektromobilności.

Tadeusz Krzakowski. Prezydent Miasta Legnicy fot. mat. prasowe

Legnica jest jednym z wielu europejskich miast podejmujących działania wzmacniające odporność na zagrożenia klimatyczne. Do tego projektu przystąpiliśmy już w 2015 roku na podstawie porozumienia z Ministerstwem Środowiska. To nowatorski projekt Ministerstwa Środowiska był realizowany przez wiodące podmioty w sektorze ochrony środowiska: konsorcjum składające się z Instytutu Ochrony Środowiska Legnica wie, jak przygotować się na zmiany klimatu (Państwowego Instytutu Badawczego), Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (Państwowego Instytutu Badawczego), Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz firmy konsultingowo- inżynierskiej Arcadis. Jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków budżetu państwa.

W ramach prac nad projektem eksperci przeprowadzili liczne analizy i opracowania, a cały proces przygotowania MPA był realizowany we współpracy z władzami Legnicy przy aktywnym udziale społecznym mieszkańców. Analiza danych meteorologicznych z 35 lat wskazuje, że częstotliwość i natężenie zjawisk klimatycznych będą wzrastać. Mieszkańcy Polski częściej będą narażeni na wystąpienie wysokich temperatur (powyżej 30°C), fal upałów, a także ulewnych deszczy, burz i silnych wiatrów. Scenariusze klimatyczne pokazują, że fale upałów mogą być cechą naszego klimatu w kolejnym dziesięcioleciu z tendencją do wydłużania się. Równie dotkliwe może być występowanie krótkich, lecz bardzo intensywnych opadów, które mogą powodować lokalne zalania oraz podtopienia ulic i budynków, czy nawet powodzie miejskie.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone