Nowe regulacje dotyczące sporów konsumenta z przedsiębiorcą

Możliwość komentowania Nowe regulacje dotyczące sporów konsumenta z przedsiębiorcą została wyłączona Biznes, Prawo i Podatki

W dniu 10 stycznia 2017 r. wchodzi w życie ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Spór konsumencki to spór między konsumentem a przedsiębiorcą, powstały na podstawie zawartej między stronami umowy. Poddanie się pozasądowemu systemowi rozwiązywania sporów nie będzie obowiązkowe, ale może okazać się korzystne tak dla przedsiębiorców, jak i dla konsumentów.

W stosunkach z przedsiębiorcą, który zdecydował się zgodzić na objęcie rozwiązaniami proponowanymi przez nową ustawę, konsument przed wytoczeniem powództwa będzie mógł skorzystać z polubownej metody zakończenia sporu. Na mocy ustawy przy organach lub urzędach powstaną podmioty, które będą zajmowały się rozwiązywaniem sporów charakterystycznych dla danych sektorów gospodarki, np. przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego będzie działał Rzecznik Praw Pasażera Kolei. Niektóre podmioty np. Rzecznik Finansowy zyska uprawnienia do prowadzenia postpowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Wszelkie spory konsumenckie, dla których nie został utworzony właściwy podmiot, właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie Inspekcja Handlowa.

Wprowadzenie ustawowego rozstrzygnięcia w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w praktyce skutkuje odciążeniem sądów powszechnych. Ponadto, dla stron sporu takie rozwiązanie będzie szybsze, prostsze i tańsze. Ze zmiany przepisów z pewnością skorzystają przedsiębiorcy, którzy będą mogli rozstrzygnąć spór z klientami bez zaognienia danego konfliktu.

Postępowania będzie mogło być prowadzone w formie pisemnej lub elektronicznej. Dane postępowanie będzie musiało zostać rozstrzygnięte przez dany podmiot w ciągu 90 dni od dnia doręczenia wniosku o wszczęcie postępowania. Ciekawym wydaje się również, iż wszczęcie postępowania przerywa bieg przedawnienia będącego przedmiotem sporu. Rozstrzygnięcie sporu będzie dla stron wiążące.

Resumując, ustawa wprowadza szereg udogodnień w sporach między konsumentami i przedsiębiorcami. Przede wszystkim postępowanie to jest znacznie mniej sformalizowane, niż postępowanie sądowe, co wydaje się być ogromną korzyścią dla obu stron sporu.

Należy jednak również podkreślić, że dla niektórych przedsiębiorców zmiana ta może wiązać się z koniecznością odpowiedniego dostosowania wzorców umów lub Ogólnych Warunków Umów, którymi posługują się oni w działalności.

Magda Wielgus

Putz | Skrobich Kancelaria Prawna

ul. Ofiar Oświęcimskich 17, p. II,

50-069 Wrocław

tel: 71 780 01 75

www: www.ps-legal.pl

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone