Powiat wrocławski najlepiej w Polsce zarządza finansami

Możliwość komentowania Powiat wrocławski najlepiej w Polsce zarządza finansami została wyłączona Aktualności, Biznes, Inwestycje, Samorząd

Powiat wrocławski zwyciężył w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce za 2019 rok. Eksperci z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego analizowali finanse prawie 2800 polskich gmin, miast i powiatów. – Jest to ogromny sukces, na który składa się wspólna praca radnych i władz Powiatu Wrocławskiego oraz dyrektorów, pracowników komórek Starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych – powiedział Roman Potocki, Starosta Wrocławski.

Roman Potocki, Starosta Wrocławski fot. mat. prasowe

Zwycięstwo w Rankingu Finansowym to sukces, na który składa się wspólna praca radnych i władz Powiatu Wrocławskiego oraz dyrektorów, pracowników komórek Starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych  – powiedział Roman Potocki, Starosta Wrocławski.

22 czerwca w  Warszawie Starosta Powiatu Wrocławskiego  Roman Potocki  wziął udział w  Prezentacji  Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w  Polsce 2019  oraz  znalazł się wśród prelegentów panelu dyskusyjnego „ Inwestycje kołem zamachowym rozwoju lokalnego” moderowanego przez  Artura Osieckiego, Redaktora „Rzeczpospolitej” oraz  „Finanse samorządów w  nowoczesnej rzeczywistości”, poprowadzonego przez Przewodniczącego Rady Programowej Forum Ekonomicznego – Zygmunta Berdychowskiego.

Coraz większe możliwości rozwoju

Twórcy rankingu podzielili jednostki samorządu terytorialnego na pięć kategorii: gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, miasta na prawach powiatu oraz powiaty ziemskie. W  gronie 314 powiatów ziemskich w Polsce – powiat wrocławski okazał się najlepszy.

wrocławski okazał się najlepszy. Ranking powstaje na podstawie oficjalnych sprawozdań finansowych, które każdy samorząd musi złożyć do właściwej okręgowej izby obrachunkowej. Tym samym ranking jest obiektywny, apolityczny i kompleksowy.

Na ostatecznej ocenie zarządzania finansami zaważyły następujące wskaźniki: udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń, udział środków europejskich w  wydatkach ogółem – bez poręczeń, relacja zobowiązań do dochodów ogółem, udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących. W  poprzednim Rankingu Finansowym powiat wrocławski zajął drugie miejsce ustępując jedynie powiatowi poznańskiemu, a  w  jeszcze wcześniejszym rankingu – piąte. W 2019 roku okazał się już bezkonkurencyjny.

Dobre zarządzanie finansami stwarza coraz większe możliwości absorpcji unijnych środków, a to stanowi silny czynnik rozwoju całego powiatu. Dzięki dofinansowaniu w latach 2016-2019, budżet Powiatu zasiliło ponad 36 mln zł z Unii Europejskiej(informacja wg stanu na 31.12.2019 r. w odniesieniu do projektów, które wybrano do dofinansowania do 2019 r.). Pozyskane środki pozwoliły lub pozwolą zrealizować aż 23 projekty wpisujące się we wszystkie obszary strategiczne ujęte w  Strategii Rozwoju Powiatu Wrocławskiego do 2020 r. W  imponującym tempie rosły dochody powiatu. W latach 2017-2019 wynosiły one odpowiednio: 116,57 mln zł, 137 64 mln zł i 158,40 mln złotych.

fot. mat. prasowe

Dobre zarządzanie finansami pozwala na realizację wielu inwestycji przyspieszających rozwój powiatu i  dobrze służących mieszkańcom. Przykładowo, w 2019 roku, na budowę i  modernizację dróg wydano ponad 19 mln zł, zwiększenie dostępności i  jakości elektronicznych usług publicznych (refundacja dla Gmin) – 4,13 mln zł, modernizację Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich – 3,3 mln zł, program Bezpieczna droga – prawie 3 mln zł (wspólna realizacja zadań z gminami).

Inwestować w wyższą jakość życia

Szybko rosnące przychody powiatu wrocławskiego są jednym z  najważniejszych czynników jego rozwoju. Wynikają one m.in. z  niesłabnącej atrakcyjności powiatu wrocławskiego dla inwestorów oraz dla indywidualnych osób, które bardzo chętnie się tu osiedlają. To z kolei przekłada się na zwiększone wpływy z podatków CIT i PIT. W latach 2017 – 2019 tylko dochody z PIT zwiększyły się dla powiatu wrocławskiego z 50,9 mln zł do 69,8 mln zł. Powiat wrocławski jest bardzo dobrze skomunikowany, ma nowoczesną infrastrukturę drogową, w którą zresztą w ostatnich latach zainwestowano bardzo duże środki. W efekcie, inwestorzy ciągle tam przychodzą.

Coraz większe możliwości finansowe pozwalają coraz lepiej wypełniać obowiązki samorządu w zakresie podnoszenia jakości życia mieszkańców. Powiat dużo inwestuje w oświatę, doposażenie szkół, pomoc społeczną, infrastrukturę drogową. W  2019 roku np. kosztem 2 mln 150 tys. zł gruntownie wyremontowano i uroczyście otworzono Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy, Powiatowy Klubu Seniora oraz Mieszkanie Chronione.

Cały czas realizowany jest program „Bezpieczna droga”, w ramach którego, wspólnie z  gminami, powiat współfinansuje budowę chodników przy drogach powiatowych. Rocznie ma być wydawanych na ten cel ok. 4 mln złotych. Mnożąc to przez 5 lat otrzymujemy kwotę 20 mln złotych, a trzeba pamiętać, że w ubiegłych latach na ten cel wydano już 16 mln złotych. W  sumie otrzymujemy kwotę prawie 40 mln złotych wydawanych tylko na budowę chodników. Pod tym względem powiat wrocławski będzie chyba najbardziej bezpiecznym powiatem w Polsce.

Ryszard Żabiński

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone