Transport dla zrównoważonego rozwoju Zagłębia Miedziowego

Możliwość komentowania Transport dla zrównoważonego rozwoju Zagłębia Miedziowego została wyłączona Aktualności, porady ekspertów

Rozmowa z Łukaszem Laszczyńskim –  prawnikiem, specjalistą rynku kolejowego, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Menadżerów Logistyki i Zakupów oraz Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych.

Łukasz Laszczyński fot. mat. prasowe

Jaką rolę odgrywa transport w funkcjonowaniu Zagłębia Miedziowego i w jakim stopniu kształtuje potencjał tego regionu?

– Transport odgrywa w funkcjonowaniu regionów zasadniczą rolę. Sieć transportowa to skomplikowany organizm wielu połączeń i zależności, która powinna stanowić harmonijną całość, w pełni odpowiadającą na potrzeby mieszkańców regionu, ich aktywnościom życiowym, modelowi i potrzebom w zakresie spędzania wolnego czasu, ale także biznesowi ulokowanemu w regionie. Spełnienie zadość wszystkim, czasem niestety sprzecznym oczekiwaniom oraz potrzebom jest możliwe dzięki polityce transportowej zakładającej wykorzystanie potencjału i możliwości wszystkich jego gałęzi. Transport drogowy, kolejowy oraz wodny śródlądowy powinien ze sobą współpracować dla osiągnięcia efektu multimodalnej synergii tworząc tym samym jedną harmonijną ofertę dla wszystkich zainteresowanych. Tak więc celem wszystkich uczestników rynku transportowego winna być współpraca, nie wzajemna konkurencja.

Co oznacza zrównoważony rozwój regionów w kontekście transportu?

-Polityka zrównoważonego rozwoju zakłada model rozwojowy, który jest rozwojem odpowiedzialnym, a więc takim, który buduje siłę konkurencyjną z wykorzystaniem nowych czynników rozwojowych, zapewniającym tym samym udział w korzyściach płynących z tego rozwoju w sposób równy, solidarny wszystkim mieszkańcom, grupom społecznym danego kraju, regionu. Transport jest bardzo istotnym elementem aktywizującym rozwój z jednej strony, z drugiej zaś pozwalającym na sprawiedliwą dystrybucję owoców tego rozwoju. Ponadto transport jest kluczowym sektorem dla zrównoważonego rozwoju ze względu na korzyści społeczne i ekonomiczne, które można dzięki niemu osiągnąć, przy jednoczesnym minimalizowaniu jego niekorzystnych skutków dla społeczeństwa, gospodarki oraz środowiska.

W transporcie kolejowym widzimy w Polsce wiele inwestycji. Jak wpłyną one na rozwój Zagłębia Miedziowego i całego Dolnego Śląska?

– Po wielu latach odwracania się od transportu kolejowego zarówno pasażerów jak i biznesu widzimy w końcu jego dynamiczny rozwój. Obserwujemy na szczęście pozytywne zjawisko przełamania kolejowego imposybilizmu. Aktualnie w Polsce mamy do czynienia z szeroko zakrojonym programem modernizacji kolei. Szczegóły tego programu wraz z informacjami na temat poszczególnych projektów modernizacyjnych znajdziemy w Krajowym Programie Kolejowym (KPK). Dokument ten ustanawia ramy finansowe oraz warunki realizacji zamierzeń państwa w zakresie inwestycji kolejowych przewidywanych do wykonania do 2023. W ramach działań modernizacyjnych i projektów objętych KPK wydatkowane są środki z alokacji w ramach budżetu Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020, a także środki krajowe budżetu państwa, Funduszu Kolejowego oraz PKP PLK S.A. KPK zakłada inwestycje o łącznej niebagatelnej wartości 66 mld zł.

linia kolejowa, prace Lubin fot. mat. prsowe

Najważniejszym efektem zadań zapisanych i realizowanych w KPK jest znacząca poprawa stanu technicznego kolejowej infrastruktury w Polsce. Realizowane działania inwestycyjne dotyczące kolejowej infrastruktury realnie przyczyniają się do możliwości poprawy oferty przez przewoźników kolejowych. Rok 2016 był na polskiej kolei rokiem przetargów, rok 2017 – rokiem podpisywania umów, a w roku 2018 będą już prowadzone duże prace budowlane.

Kluczowe znaczenie z tego punktu widzenia dla Zagłębia Miedziowego ma modernizacja linii kolejowej nr 289 możliwa dzięki dofinansowaniu unijnemu ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i realizowana w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica – Rudna Gwizdanów”.

Dzięki inwestycji PKP PLK S.A. powstanie możliwość uruchomienia dogodnych połączeń pasażerskich pomiędzy głównymi ośrodkami Legnicko Głogowskiego Okręgu Miedziowego (LGOM); Legnicą, Lubinem i Głogowem, z uwagi na fakt iż pociągi pasażerskie będą mogły poruszać się po tej linii z prędkością 120 km/h. To oznacza powrót kolei pasażerskiej do regionu Zagłębia Miedziowego po kilku latach zaniechania przewozów pasażerskich, a co najważniejsze poprzez wykorzystanie w ten właśnie sposób kolejowego skomunikowania ze sobą Legnicy, Lubina i Głogowa nastąpi dalsza integracja komunikacyjna regionu, nie tylko w bezpośrednim odniesieniu do samego tylko Wrocławia.

Otworzą się nowe możliwości dla wykorzystania potencjału regionu z uwagi na szybki i wygodny przepływ pracowników, co z pewnością będzie korzystnym zjawiskiem dla firm zlokalizowanych w ramach Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., a także studentów, na czym niewątpliwie skorzysta największa tego typu uczelnia w regionie, a mianowicie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy.

Na Dolnym Śląsku obserwujemy coraz większe zainteresowanie wykorzystaniem potencjału rzeki Odry. Można powiedzieć, że społeczności lokalne są w końcu bliżej Odry. Jakich szans upatruje Pan w tym zjawisku dla regionu?

– Przez wiele lat potencjał transportowy rzeki Odry wydawał się być nie dostrzegany, a nawet zaniedbywany. Powyższe, a także naturalnie nie najlepsze warunki hydrologiczne w Polsce skutkują brakiem możliwości transportowego wykorzystania rzeki Odry na znacznym odcinku jej biegu. Spowodowało to niestety wyłączenie tej ważnej arterii z sieci transportowej i możliwości jej wykorzystania także dla regionu Zagłębia Miedziowego, a przecież samorządy leżące w obrębie LGOM takie jak Ścinawa, Chobienia, Głogów maja bezpośredni dostęp do Odry. Lokalizacja, o której mowa rodzi naturalne możliwości rozwoju w zakresie wykorzystania transportowego potencjału rzeki Odry poprzez lokowanie centrów logistycznych w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki, jak również wykorzystania rzeki dla budowania ruchu turystycznego.

Pozytywnym i godnym podkreślenia jest fakt, iż transport rzeczny śródlądowy znajduje w końcu swoje właściwe miejsce i zainteresowanie. W tym miejscu wspomnieć należy „Plan rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016 – 2020 z perspektywą do roku 2030”. Jednym z priorytetów zawartych w tym dokumencie jest Odrzańska droga wodna (E-30) – osiągnięcie międzynarodowej klasy żeglowności i włączenie w europejską sieć dróg wodnych. W ramach przedmiotowego priorytetu zakłada się: likwidację aktualnych wąskich gardeł, przystosowanie Odrzańskiej Drogi Wodnej do parametrów klasy Va żeglowności, budowę na terytorium Polski odcinka brakującego połączenia Dunaj – Odra – Łaba, budowę Kanału Śląskiego.

rzeka Odra fot. mat. prasowe

Szczegółowy zakres działań inwestycyjnych na Odrzańskiej Drodze Wodnej obejmuje w perspektywie krótkoterminowej w odniesieniu do Odry środkowej swobodnie płynącej do ujścia Nysy Łużyckiej rozpoczęcie budowy kolejnych stopni wodnych zlokalizowanych w Lubiążu oraz Ścinawie. W tym kontekście ważnym wydarzeniem było uruchomienie stopnia wodnego w Malczycach. na początku czerwca bieżącego roku. Jego budowa rozpoczęła się w 1997r. a jej ostateczny koszt to ponad 1 mld zł, przy początkowo planowanych 350 mln zł. Już w dniu otwarcia stopnia wodnego w Malczycach przez śluzę przepłynął pchacz TUR-0-77 z floty OT Logistics S.A., który przewoził ładunek ponadgabarytowy (generator) przeznaczony dla odbiorcy w Hamburgu.

 Jak więc Pańskim zdaniem powinien wyglądać zrównoważony rozwój Zgłębia Miedziowego w kontekście polityki transportowej?

-Warunkiem zrównoważonego rozwoju jest pełne wykorzystanie możliwości jakie dają różne rodzaje transportu, a więc zarówno transport kolejowy, transport drogowy, ale również transport rzeczny śródlądowy.

Mając na uwadze powyższe nie sposób nie zauważyć w Polsce bardzo niekorzystnej relacji między poszczególnymi gałęziami transportu ze szczególnie mocną rolą oraz udziałem transportu samochodowego, w tym transportu samochodowego zarobkowego na tle innych gałęzi transportu. Oczywistym powodem do zmartwień jest niekorzystana dysproporcja dotycząca w szczególności transportu kolejowego, jednego z najbardziej ekologicznych środków transportu. Jeśli chodzi o kwestie ekologii w transporcie nie sposób zatem nie ubolewać nad jeszcze niższym udziałem transportu wodnego śródlądowego. Nadzieję na wzrost udziału i znaczenia transportu kolejowego, jako partnera biznesu w logistyce, w łańcuchach dostaw należy upatrywać w coraz lepszych wynikach dotyczących transportu intermodalnego w Polce i jego dalszym rozwoju.

W tym duchu przyszłość rozwoju regionu w kontekście polityki transportowej to wykorzystanie potencjału modernizowanej infrastruktury kolejowej, sieci drogowej wzbogaconej o nowy odcinek drogi ekspresowej S3, a także rzeki Odry jako wodnej arterii transportowej oraz generatora aktywności sportowych i turystycznych.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone