Priorytety Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2019 r.

Możliwość komentowania Priorytety Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2019 r. została wyłączona Aktualności, Nauka, porady ekspertów, Praca

Pracodawcy niezmiennie zainteresowani korzystaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Na co będą mogli liczyć w 2019 roku zapytaliśmy wiceprezesa zarządu Dolnośląskich Pracodawców Artura Sawrycza.

wiceprezes zarządu Dolnośląskich Pracodawcaów Artur Sawrycz fot. mat. prasowe

  • Jak wynika z monitoringu przeprowadzonego przez Dolnośląskich Pracodawców w 2018r. wartość złożonych wniosków do KFS ponad dwukrotnie przekroczyła wartość środków przyznanych pracodawcom.
  • W 2019 r. wspierane będą nowe grupy pracowników, m.in. instruktorzy praktycznej nauki zawodu czy nauczyciele kształcenia zawodowego
  • „Priorytety wydatkowania środków na 2019 r. mają przyczynić się do wprowadzenia lub pozostania na rynku grup, które mogą stanowić zastrzyk siły roboczej w sytuacji tak wyraźnej nierównowagi w relacji podaż-popyt pracy. Jako związek pracodawców wspieramy dolnośląskich przedsiębiorców w wielu obszarach, szczególnie w obszarze rynku pracy, pośrednicząc w organizacji staży, wspierając tworzenie miejsc pracy, dostarczając przedsiębiorcom wiedzy podczas wydarzeń merytorycznych. Zaangażowanie w doskonalenie narzędzia, jakim jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy, stanowi naturalną konsekwencję naszej aktywności – podsumowuje priorytety KFS na 2019 r. wiceprezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców Artur Sawrycz.

 

Redakcja: Czy w związku dostępnością innych niż KFS źródeł finansowania szkoleń dla pracowników np. działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP” zainteresowanie pracodawców KFS nie słabnie?

Artur Sawrycz, wiceprezes Dolnośląskich Pracodawców:
Dla pozyskania pełnego obrazu zainteresowania środkami z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
wśród pracodawców w 2018 r., wzorem ubiegłych lat, Dolnośląscy Pracodawcy zwrócili się do dolnośląskich Powiatowych Urzędów Pracy z prośbą o podanie danych dotyczących naboru wniosków wg. stanu na 31.07.2018r. Badaniem ankietowym objętych zostało 26 PUP – ów.
Z otrzymanych odpowiedzi jednoznacznie wynika, że zainteresowanie przedsiębiorców tym narzędziem nie słabnie – wartość złożonych wniosków ponad dwukrotnie przekroczyła wartość środków przyznanych Powiatowym Urzędom Pracy w ramach Krajowego Funduszu  Szkoleniowego. Podobną proporcję obserwuje się również analizując liczbę wniosków złożonych przez pracodawców do liczby wniosków rekomendowanych do dofinansowania.

Redakcja: Jesteśmy w przededniu 2019 roku. Czy znane są już priorytety wydatkowania na przyszły rok? Jaka była rola DP w konsultowaniu założeń do KFS na 2019r.?

Artur Sawrycz, wiceprezes Dolnośląskich Pracodawców:
Cześć priorytetów na 2019 r. jest wspólna z tymi, na które przedsiębiorcy mogli uzyskać wsparcie w tym roku, czyli m.in. wsparcie kształcenia ustawicznego w zawodach uznanych w danym powiecie czy województwie jako deficytowe. Nowum stanowi wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości. Pozytywna rekomendacja została udzielona również wsparciu kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status
przedsiębiorstwa społecznego. Instruktorzy praktycznej nauki zawodu, nauczyciele kształcenia zawodowego oraz pozostali nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu stanowią kolejną grupę, do której w szczególności skierowane będzie przyszłoroczne wsparcie w ramach Krajowego Funduszu
Szkoleniowego. Priorytetowo traktowane będzie również wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
Niezmienny na przestrzeni lat działania Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest klucz, według którego oceniane są wnioski składane przez pracodawców do Powiatowych Urzędów Pracy.
Muszą one korespondować z priorytetami wydatkowania pozytywnie rekomendowanymi przez Radę Rynku Pracy, organ opiniodawczo – doradczy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Warto wspomnieć, że obradom rady przewodniczy dr Grzegorz Baczewski, Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan.

Redakcja: Państwa zaangażowaniu w doskonalenie narzędzia jakim jest KFS można przypisać istotne z punktu widzenia przedsiębiorców sukcesy. Proszę o nich opowiedzieć.

Artur Sawrycz, wiceprezes Dolnośląskich Pracodawców:
Dolnośląscy Pracodawcy – regionalny związek pracodawców Konfederacji Lewiatan od momentu powstania instrumentu rynku pracy, jakim jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy, angażuje się w działania służące jego upowszechnieniu. Z uwagą wsłuchiwaliśmy się w głos przedsiębiorców, by w jak największym stopniu dopasować to narzędzie do ich potrzeb. Dość wspomnieć, że efektem zaangażowania i współpracy Dolnośląskich Pracodawców z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy oraz Konwentem Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy jest wypracowany jednolity wzór wniosku o dofinansowanie na terenie Dolnego Śląska, co w praktyce znacznie ułatwiło aplikowanie o pieniądze na rozwój pracowników.

Dolnośląscy Pracodawcy – regionalny związek pracodawców Konfederacji Lewiatan

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone