Centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych

Możliwość komentowania Centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych została wyłączona Aktualności, porady ekspertów, Prawo i Podatki

Od dnia 13 października 2019 r. zaczyna funkcjonować Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). CRBR został wprowadzony ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wprowadzono i jest wynikiem implementacji dyrektywy AML IV.

Oznacza, że tego typu rejestry będą funkcjonować również w pozostałych państwach członkowskich UE. Rejestr będzie prowadzony przez Ministerstwo Finansów.
Do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych zobowiązane będą:spółka jawna,spółka komandytowa,spółka komandytowo-akcyjna,spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,prosta spółka akcyjna,spółka akcyjna.

W pierwszej kolejności obowiązek zgłoszeń do CRBR będzie dotyczyć nowotworzonych spółek, tj. spółek, które nie były do dnia 12 października 2019 r. zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Spółki wpisane do dnia 12 października 2019 r. będą zobowiązane do zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych do dnia 13 kwietnia 2020 r.

Beneficjentem rzeczywistym, zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jest osoba lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad danym podmiotem (spółką). W celu ustalenia, czy w danym podmiocie tak zdefiniowani beneficjenci występują konieczne będzie w pierwszej kolejności ustalenie kręgu osób fizycznych, które posiadają co najmniej 25% udziałów (akcji) praw głosu w danej spółce (bezpośrednio lub pośrednio przez inne spółki). Stanowić to będzie podstawę do dalszych działań z tym związanych. Sytuacja będzie dodatkowo komplikować się w przypadku, w którym w ramach danej grupy kapitałowej występują podmioty inne aniżeli spółki (w tym np. fundusze inwestycyjne)

Zgłoszenia do CRBR dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji Spółki. Oświadczenia osoby zgłaszającej składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Z uwagi na zastrzeżenie domniemania prawdziwości danych zgłoszonych do CRBR (wpisanych do CRBR), osoba dokonująca zgłoszenia o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do rejestru nieprawdziwych danych.

Niezależnie od powyższego Spółka zobowiązana do dokonania zgłoszenia danych do CRBR beneficjentów, która nie dopełniła obowiązku zgłoszenia, w określonym przepisami terminie, podlega karze pieniężnej do wysokości 1.000.000 zł.

Wszystkich zainteresowanych właściwym stosowaniem przepisów dotyczących rejestracji w CRBR serdecznie zapraszamy do kontaktu. 

Dominik Putz | radca prawny | partner w THE VIEW Kancelaria Prawna ul. Piłsudskiego 12 lok. 4, 50-049 WrocławTelefon: +48 516 129 436 | E-mail: dominik.putz@viewlegal.pl

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone