Pracujemy nad zmianami najbardziej restrykcyjnych wobec przedsiębiorców przepisów

Możliwość komentowania Pracujemy nad zmianami najbardziej restrykcyjnych wobec przedsiębiorców przepisów została wyłączona Aktualności, Biznes

Rozmowa z Markiem Woronem wiceprezesem Zarządu BCC, kanclerzem Loży Dolnośląskiej.

Marek Woron, wiceprezesem Zarządu BCC, kanclerz Loży Dolnośląskiej.

Business Centre Club jest elitarnym klubem przedsiębiorców oraz reprezentatywnym związkiem pracodawców. Proszę wymienić korzyści dla przedsiębiorcy wynikające z przynależności do BCC.

Business Centre Club jako organizacja „zrównoważona” działa na rzecz firm członkowskich z uwzględnieniem szerokiego kontekstu i nie ograniczając się do bieżącego wsparcia aktywnie występuje w szerokiej przestrzeni społecznej. Jako organizacja wiedzy buduje trwałe zasoby które wspierają przedsiębiorców i umacniają ich elitarną przynależność, wynikającą z uprawiania działalności gospodarczej, którą para się w Polsce zaledwie 11,5% ogółu społeczeństwa.

BCC prowadzi aktywny lobbing gospodarczy na rzecz obrony interesów polskich przedsiębiorców, rozwoju gospodarki wolnorynkowej, tworzenia dobrego prawa.

Efektem realizacji priorytetowych projektów jest kilkadziesiąt debat i konferencji rocznie z udziałem kluczowych decydentów i ważnych osobistości. Organizujemy bieżące wsparcie edukacyjne dla członków BCC w zakresie zmieniających się przepisów prawnych. Cykle edukacyjne i szkolenia z zakresu ekonomii, prawa, finansów oraz trendów menadżerskich, prowadzone przez uznanych wykładowców z biznesowym doświadczeniem. Klub wspiera inicjatywy członków BCC o charakterze branżowym poprzez m.in. powoływanie branżowych komisji lub zespołów, które współpracują przy realizacji różnych przedsięwzięć.

Business Centre Club aktywnie uczestniczy w pracach w Radzie Dialogu Społecznego, komisjach sejmowych, ministerstwach. Proszę wymienić najważniejsze zagadnienia, które są obecnie poruszane przez BCC podczas prac w tych gremiach?

Eksperci BCC biorą udział w pracach Rady Dialogu Społecznego, komisji sejmowych w ministerstwach oraz Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym w Brukseli, komitetach sterujących i monitorujących wykorzystanie środków pomocowych i strukturalnych Unii Europejskiej. Co roku opiniujemy ponad 200 ustaw i rozporządzeń.

Działania strategiczne prowadzone od wielu lat to m.in. Koalicja na rzecz walki z szarą strefą (z udziałem m.in. UN GC, administracji rządowej: MF, MR, NIK, CBŚ, CBA, powołana w 2014 r.), poprawa warunków zatrudniania cudzoziemców w Polsce (m.in. Grupa robocza pracodawców powołana wspólnie z IOM). Co kwartał Gospodarczy Gabinet Cieni BCC (think tank istniejący od 2012 r., złożony z gospodarczych ekspertów pełniących wcześniej funkcje publiczne) przedstawia ocenę działań rządu i rekomendacje dot. najlepszych z punktu widzenia przedsiębiorców i rozwoju gospodarki rozwiązań.

W ostatnim czasie pracowaliśmy i pracujemy nad zmianami najbardziej restrykcyjnych wobec przedsiębiorców przepisów (ustaw i projektów ustaw oraz rozporządzeń): – o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; – Kodeksem karnym skarbowym; – RODO; – o podatku od towarów i usług; – Kodeksem karnym; – Ordynacją podatkową; – o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jakie są najważniejsze działania podejmowane przez BCC w tym roku?

Kluczowa jest kontynuacja ww. działań i reakcja na bieżące projekty legislacyjne w obszarze gospodarki. Współpraca z administracją rządową i organizacjami pozarządowymi w celu eliminowania najbardziej uciążliwych i niebezpiecznych regulacji prawnych, m.in. ograniczenie handlu w niedziele, nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne w zakresie zniesienia przepisów tzw. apteki dla aptekarza, nowelizacja Kodeksu pracy, aby odpowiadał współczesnym realiom rynku pracy. Bieżące monitorowanie i analizowanie skutków wdrażania regulacji takich jak np. split payment, czy wygaszanie podatkowych interpretacji indywidualnych oraz rekomendowanie na tej podstawie propozycji zmian legislacyjnych.

Będziemy monitorować, czy szereg korzystnych dla biznesu propozycji zawartych w pakiecie ustaw pod nazwą Konstytucja Biznesu, która wprowadza zasady „domniemania uczciwości przedsiębiorcy”, „pierwszeństwa pouczenia przed sankcją”, „prawa do błędu” (rozumianego jako upominawcze traktowanie uchybienia malej wagi), „załatwiania spraw przedsiębiorców bez zbędnej zwłoki”, uprawnienia przedsiębiorcy do niezakłócanej nadmiernymi kontrolami działalności jest respektowanych.

Wśród strategicznych działań organizacji jest wspieranie idei społecznej odpowiedzialności biznesu poprzez własne projekty jak m.in. Firma Dobrze Widziana, Pracownik Roku, Medal Solidarności Społecznej oraz udział w przedsięwzięciach takich jak: Standard Etyki w Polsce (UN GC), Dobroczyńca Roku (ARF w Polsce), Złote Wachlarze (IOM).

Proszę podsumować działania, które podejmuje Loża Dolnośląska BCC wspólnie z Dolnośląską Rada Przedsiębiorczości i Nauki, których celem jest wspieranie młodych, innowacyjnych przedsiębiorców.

Silną stroną organizacji jest reprezentacja w regionach. Członkowie BCC reprezentują 249 miast. Na terenie całego kraju znajdują się 24 loże regionalne. Ich zadaniem jest angażowanie środowiska przedsiębiorców w rozwiązywanie lokalnych problemów i współpraca z władzami regionalnymi. Na Dolnym Śląsku od kilkunastu lat kładziemy nacisk na budowanie relacji z innymi organizacjami pracodawców i przedsiębiorców, z organizacjami zrzeszającymi pracowników oraz ze środowiskiem akademickim, naukowym. W ramach projektów objętych specjalnie dedykowaną, nieformalną strukturą DRPiN, wspieraliśmy i inicjowaliśmy wiele działań m.in. powstawanie pierwszych technologicznych start-up’ów, pomagaliśmy „ubierać” pomysły na biznes pomagając rozwijać jego inicjalną fazę.

Wśród firm członkowskich BCC są również przedsiębiorstwa z kapitałem niemieckim. Jak układa się współpraca BCC z tymi firmami?

BCC jest organizacją otwartą na wyzwania gospodarcze i społeczne, zaprasza do swojego grona firmy cieszące się wysoką pozycją, uznaniem społecznym i prestiżem, które podzielają system wartości przyjęty w Organizacji. Jesteśmy dumni, że wśród nas są także firmy z kapitałem niemieckim. Są to przedsiębiorstwa duże i średnie, czołowe pod względem dokonań innowacyjnych. Tym samym stanowią wyznacznik dla podążających tą ścieżką polskich przedsiębiorstw. Doceniane przez środowisko gospodarcze są nie tylko kreatywne rozwiązania technologiczne, ale także organizacyjne i społeczne. Zawdzięczamy im upowszechnienie się w Polsce kształcenia dualnego. Dobrym przykładem są pierwsze takie studia zorganizowane przez firmę Sitech Sp. z o.o. na Politechnice Wrocławskiej.

Dzięki wzajemnym kontaktom, rozmowom, tworzonym wizjom lepiej przygotowujemy się do przełomów , które w najbliższych 10-15 latach radykalnie zmienią nasze funkcjonowanie także w aspektach życia codziennego.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone