Nowa jakość usług społecznych w Powiecie Wrocławskim

Możliwość komentowania Nowa jakość usług społecznych w Powiecie Wrocławskim została wyłączona Aktualności, Inwestycje, Samorząd

Zakończył się generalny remont dwóch budynków dawnego Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich, w których mieszczą się obecnie Placówki Opiekuńczo­-Wychowawcze prowadzone przez Powiat Wrocławski. Zmiany widać także w bez­pośrednim otoczeniu placówek – wybudowano nowe boisko wielofunkcyjne, siłownię na świeżym powietrzu i wiatę do zajęć integracyjnych.

Tak gruntowna metamorfoza tego miejsca jest zasługą projektu realizowanego przez Powiat Wrocławski. Projekt pn. „Zwięk­szenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich” został dofinansowany ze środków unijnych EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD); Poddziałanie 6.1.2 – Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT WROF. Całkowity koszt inwestycji to prawie 3,4 mln zł, a kwota dotacji wyniosła 2,6 mln zł.

Okazją do podsumowania efektów realizacji projektu była konferencja zorganizowana w dniu 22 października 2019 r. w siedzibie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich, z udziałem m.in. władz miasta Wrocławia, gminy Kąty Wrocławskie oraz Powiatu Wrocławskiego.

– Realizacja projektu stanowi ważny krok w rozwoju usług społecznych w powiecie wrocławskim – mówił podczas konferencji starosta Roman Potocki. – Dzięki przepro­wadzonej inwestycji zwiększy się komfort pobytu wychowanków Placówek Opiekuńczo­-Wychowawczych oraz warunki pracy tutejszej kadry. Powstała baza umożliwi dalsze działania władz Powiatu Wrocław­skiego w obszarze rozwoju tzw. integracji międzypokoleniowej. Pamiętajmy bowiem, że w tym miejscu swoją siedzibę ma także utworzony przez nas Powiatowy Środowi­skowy Dom Samopomocy dla osób z nie­pełnosprawnościami oraz Powiatowy Klub Seniora. Jest tu także Mieszkanie Chronione dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą oraz Powiatowe Centrum Usług Społecznych, które zapewnia kompleksową obsługę dla części ww. placówek. Działalność tych placówek wprowadziła bez wątpienia nową jakość do dotychczasowej oferty usług społecznych świadczonych przez Powiat Wrocławski – tłumaczył podczas konferencji starosta Roman Potocki.

W ramach projektu przeprowadzono prace remontowe wewnątrz i na zewnątrz budynków wraz z działaniami termomo­dernizacyjnymi i wymianą sieci. Elewacje ponad 100- letnich budynków zostały wyczyszczone i odrestaurowane. Wyremontowano pokoje wychowanków oraz części wspólne: łazienki, sanitariaty, aneksy kuchenne i jadalnie oraz klatki schodowe. Wygospodarowano pomiesz­czenia na sale komputerową oraz prowa­dzenie zajęć socjotechnicznych i socjo­terapeutycznych. Swój wygląd zmienił także teren obok obiektów – pojawiło się tu boisko wielofunkcyjne, wiata na zajęcia integracyjne i zewnętrzna siłownia. Wytyczono nowe ścieżki, zamontowano odpowiednie oświetlenie, monitoring i ogrodzenie. Dzięki dofinansowaniu pla­cówki mogły wymienić również wyposa­żenie kuchni i łazienek, kupić nowe meble, urządzenia AGD oraz materiały do zajęć socjotechnicznych i socjoterapeutycznych. Powstała tu także sala komputerowa.

Wyremontowana w ramach projektu infrastruktura wraz z zagospodarowaniem terenu będzie służyć wychowankom Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych do godnego życia, nauki, wypoczynku i zabawy oraz wzajemnej integracji. Boisko i siłownia wpłyną korzystnie na uprawianie sportów i rekreację oraz bezpieczne spę­dzenie czasu wolnego.

– Ważnym elementem wspierającym nasze działania w obszarze pomocy społecznej i wsparcia rodziny są liczne, realizowane przez nas projekty unijne, zarówno te o charakterze społecznym, adresowane do konkretnych grup odbiorców (seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, wychowankowie instytucjonalnej pieczy zastępczej), jak i projekty o charakterze inwestycyjnym, których przykładem jest zakończony właśnie projekt związany z przebudową, remontem i wyposażeniem Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kątach Wrocławskich – mówił podczas konferencji podsumowującej projekt starosta Roman Potocki.

Warto podkreślić, że w obecnej perspek­tywie finansowej Unii Europejskiej Powiat Wrocławski otrzymał unijne dofinansowa­nie aż dla 22 projektów w łącznej kwocie ponad 35 mln zł. Wśród dofinansowanych przedsięwzięć znalazło się sześć projektów z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny.

 

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone