Nowe prawo i ulga na start dla początkujących przedsiębiorców

Możliwość komentowania Nowe prawo i ulga na start dla początkujących przedsiębiorców została wyłączona Aktualności, Prawo i Podatki

Nowe prawo przedsiębiorców weszło w życie z początkiem maja 2018 roku. Zagwarantowała je Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646, dalej jako „Prawo przedsiębiorców”) weszło w życie po upływie 30 dni od dnia  jej ogłoszenia z wyjątkiem art. 24 ust. 6, który wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2019 r.

Jak podano  w komunikacie kancelarii  prezydenckiej:

„Zasadniczym celem ustawy jest pełniejsze niż dotychczas urzeczywistnienie konstytucyjnej zasady wolności działalności gospodarczej oraz innych konstytucyjnych zasad relewantnych dla przedsiębiorców i wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Ustawa ma za zadanie zrealizowanie obowiązków władz publicznych wynikających z konstytucyjnej zasady wolności działalności gospodarczej”

Prawo przedsiębiorców określa najważniejsze prawa przedsiębiorcy oraz zasady prowadzenia działalności gospodarczej i jest podstawową regulacją wchodzącą w skład ustaw tworzących tzw. „Konstytucję biznesu”. Na „Konstytucję biznesu” składają się następujące nowe regulacje prawne:

  • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 650),
  • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646),
  • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 648),
  • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2018 r. poz. 647)
  • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 649).

Przyjęte ustawy, a także szereg znowelizowanych przepisów prawnych zawartych w licznych ustawach odrębnych ma w założeniu stanowić całościową i spójną regulację zasad wykonywania działalności gospodarczej w Polsce. W szczególności zmiany te mają się również przyczynić do stymulacji przedsiębiorczości poprzez wprowadzenie ułatwień dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność.

Na co mogą liczyć osoby, które rozpoczynają działalność gospodarczą?

Jedną z innowacji prawnych ustanowionych w tym celu jest tzw. „ulga na start” wprowadzona na mocy art. 18 Prawa przedsiębiorców. Obowiązująca od 30 kwietnia 2018 r. ulga zakresem podmiotowym obejmuje przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, którzy podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmują ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia. Nadto, aby móc skorzystać z ulgi, podjęta działalność gospodarcza nie może być wykonywana na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym przedsiębiorca wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. Istotą, „ulgi na start” jest możliwość niepodlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej przez osoby spełniające powyższe kryteria podmiotowe. Oznacza to, że początkujący przedsiębiorca oraz przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą po 5 latach od jej zawieszenia lub zakończenia będzie mógł być zwolniony z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 6 miesięcy wykonywania działalności gospodarczej. Natomiast po tym okresie będzie mógł on skorzystać dodatkowo z ulgi tzw. „małego ZUS”, przez kolejne 24 miesiące obowiązującej na podstawie art. 18a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778).

Warto jednak podkreślić, iż nie dotyczy to składek na ubezpieczenie zdrowotne, które pozostają obowiązkowe również dla przedsiębiorców korzystających z ulgi. Jako że niepodleganie obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez pierwsze 6 miesięcy wykonywania działalności gospodarczej wiąże się z brakiem możliwości uzyskiwania z tego tytułu odpowiednich świadczeń właściwych dla danego ubezpieczenia społecznego, przedsiębiorca będzie mógł zrezygnować z uprawnienia „ulgi na start” poprzez dokonanie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych.

 

Źródło Kancelaria Prawnicza CWW; DIG

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone